Bài 1: Hai dây Đồng chất có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 5 mm ², R1=8,5 Ôm. Dây thứ hai có tiết diện 0,5 mm ² . Tính R2 ? Bài 2: Một biến

Question

Bài 1: Hai dây Đồng chất có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện 5 mm ², R1=8,5 Ôm. Dây thứ hai có tiết diện 0,5 mm ² . Tính R2 ?
Bài 2: Một biến trở con chạy có điện trở max là 40 Ôm làm bằng Nicrom p = 1,1.10^(-6) có tiết diện 0,5 mm ² và được quấn quanh lọ sứ có dường kín 2 cm. Tính số vòng dây biến trở này

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-09-06T14:18:35+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T14:19:44+00:00

  Đáp án:

   Bài 1.       $R_2 = 85 \Omega$

  Bài 2.        n = 289 vòng$

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1. 

  Ta có: 

  $S_1 = 5mm^2 = 5.10^{-6} m^2$ 

  $S_2 = 0,5mm^2 = 0,5.10^{-6} m^2$ 

  Với các dây dẫn cùng chiều dài, cùng vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện nên ta có: 

  $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{S_2}{S_1} \to R_2 = \dfrac{R_1.S_1}{S_2}$ 

  Điện trở của dây thứ hai là: 

  $R_2 = \dfrac{8,5.5.10^{-6}}{0,5.10^{-6}} = 85 (\Omega)$
  Bài 2. 

  Ta có: 

  $R_{max} = 40 \Omega$ 

  $\rho = 1,1 .10^{-6} \Omega.m$
  $S = 0,5mm^2 = 0,5.10^{-6}m^2$

  $d = 20cm$ 

  Áp dụng công thức tính điện trở: 

      $R = \rho\dfrac{l}{S} \to l = \dfrac{RS}{\rho}$

  Chiều dài dây làm biến trở là: 
  $l = \dfrac{RS}{\rho} = \dfrac{40.0,5.10^{-6}}{1,1.10^{-6}} \approx 18,18 (m) = 1818cm$

  Chiều dài một vòng dây là: 

  $C = 2\pi.R = \pi.d = 3,14.2 = 6,28 (cm)$ 

  Số vòng dây quấn là: 

     $n = \dfrac{l}{C} = \dfrac{1818}{6,28} \approx 289 (vòng)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )