Bài 1: Sắp xếp câu theo đúng trật tự để nó mang một nghĩa đúng. 1. side/ is/ on/ Who/ picure?/ the/ of/ right/ the/ girl/ tall/ the 2. has/ big/ a/ ho

Question

Bài 1: Sắp xếp câu theo đúng trật tự để nó mang một nghĩa đúng.
1. side/ is/ on/ Who/ picure?/ the/ of/ right/ the/ girl/ tall/ the
2. has/ big/ a/ house/ yard./ My
3. because/ can’t/ the/I / box/ heavy./ it/ carry/ is
4. warm/ It/ in/ springs./ is
5. slow/ when/ yellow./ turn/ We/ down/ traffic/ must/ light/ the
Bài 2: Khoanh vào từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại.
1. A. fleece B. return C. machine D. scene
2. A. reorganize B. benzene C. kerosene D. Vietnamese
3. A. either B. breath C. clothes D. feather
Giúp mik với!!!

in progress 0
Hailey 24 phút 2021-10-05T10:48:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:49:36+00:00

  Bài 1:

  1: Who is the tall girl on the right side of the picture?

  2: My house has a big yard

  3: I can’t carry the box because it is heavy.

  4: It is warm in spring.

  5: We must slow down when the traffic light turns yellow.

  Bài 2: 

  1: B

  3: B

  0
  2021-10-05T10:49:57+00:00

  Bài 1/

  $1$. Who is the tall girl on the right side of the picture ?

  $2$. My house has a big yard

  $3$. I can not carry the box because it is heavy

  $4$. Is it warm in Spring ?

  $5$. We must slow down when the traffic light turn yellow

  Bài 2/

  $1$. B. return (rəˈtərn)

  $2$. C. kerosene

  $3$. B (breTH)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )