Bài 1.Từ độ cao h=20m thả rơi tự do vật nhỏ tại nơi có g=10m/s^2 C1.Xác định quãng đường ,vận tốc vật đạt được trong giây đầu tiên C2.Xác định thời gi

Question

Bài 1.Từ độ cao h=20m thả rơi tự do vật nhỏ tại nơi có g=10m/s^2
C1.Xác định quãng đường ,vận tốc vật đạt được trong giây đầu tiên
C2.Xác định thời gian vật rơi ,vận tốc của vậtngay trước khi chạm đất
C3.Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-05T01:50:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:52:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động

  Mốc thời gian t = 0 là lúc vật bắt đầu thả

  C1: Quãng đường của vật: S= 1/2. g.t^2 = 1/2 . 10. 1 = 5m

         Vận tốc của vật: v = gt = 10.1 = 10m/s

  C2: thời gian vật rôi trc khi chạm đất: t = $\sqrt\frac{2h}{g} = 2s$

        vận tốc vật rơi trc khi chạm đất: v = gt = 2.10 = 20m/s

  C3: Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng

  S = 20 -5 =  15 m

   

  0
  2021-08-05T01:52:21+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & 1){{S}_{1}}=5m;{{v}_{1}}=10m/s \\ 
   & 2)t=2s;v=40m/s \\ 
   & 3){{S}_{2}}=15m \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  Quãng đường rơi trong giây đầu tiên:

  ${{S}_{1}}=\dfrac{1}{2}.g.t_{1}^{2}=\dfrac{1}{2}{{.10.1}^{2}}=5m$

  Vận tốc: ${{v}_{1}}=g.{{t}_{1}}=10m/s$

  câu 2: Thời gian rơi:

  $t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}=\sqrt{\dfrac{2.20}{10}}=2s$

  Vận tốc: 

  $v=g.t=10.4=40m/s$

  Câu 3: 

  Quãng đường vật rơi trong 1 giây cuối:

  ${{S}_{2}}=h-{{S}_{1}}=20-5=15m$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )