biết R1=30 ÔM ,R2=60 ÔM ,R3=90 ÔM ,R4=20 ÔM ,Uab=150,tìm số chỉ của ampeke.{R1//R3 nt ampe và [R2//R4]}

Question

biết R1=30 ÔM ,R2=60 ÔM ,R3=90 ÔM ,R4=20 ÔM ,Uab=150,tìm số chỉ của ampeke.{R1//R3 nt ampe và [R2//R4]}

in progress 0
Autumn 4 tháng 2021-08-11T10:38:20+00:00 1 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:39:20+00:00

  Đáp án:

  \({I_A} = 4A\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {R_{13}} = \dfrac{{{R_1}{R_3}}}{{{R_1} + {R_3}}} = \dfrac{{30.90}}{{30 + 90}} = 22,5\Omega \\
  {R_{24}} = \dfrac{{{R_2}{R_4}}}{{{R_2} + {R_4}}} = \dfrac{{60.20}}{{60 + 20}} = 15\Omega \\
  R = {R_{13}} + {R_{24}} = 22,5 + 15 = 37,5\Omega \\
  {I_A} = I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{{150}}{{37,5}} = 4A
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )