Câu 1: Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là khu vực có A. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu. B. nguồn lao động phổ thông khôn

Question

Câu 1: Đặc điểm của khu công nghiệp tập trung là khu vực có
A. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu.
B. nguồn lao động phổ thông không cần chuyên môn cao.
C. các xí nghiệp tiêu thụ ít nguồn nguyên, nhiên liệu.
D. các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.
Câu 2. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây gắn với đô thị vừa và lớn?
A. Trung tâm công nghiệp. B. Điểm công nghiệp.
C. Vùng công nghiệp. D. Khu công nghiệp.
Câu 3. Điểm giống nhau cơ bản của trung tâm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung là
A. đều có các xí nghiệp nòng cốt. B. khu vực có ranh giới rõ ràng.
C. đều có vị trí địa lý thuận lợi. D. gắn với đô thị vừa và lớn.
Câu 4. Điểm giống nhau cơ bản của trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp là
A. cả hai đều là vùng lãnh thổ rộng lớn.
B. thường đồng nhất với một điểm dân cư.
C. đều có các xí nghiệp phục vụ và bổ trợ.
D. chỉ có 1 đến 2 xí nghiệp công nghiệp.
Câu 5: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây đồng nhất với một điểm dân cư?
A. Vùng công nghiệp. B. Khu công nghiệp.
C. Điểm công nghiệp. D. Trung tâm công nghiệp.
Câu 6. Đặc điểm của vùng công nghiệp là khu vực có
A. một vài ngành công nghiệp tạo nên hướng chuyên môn hóa.
B. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu.
C. nguồn lao động phổ thông không cần chuyên môn cao.
D. các xí nghiệp tiêu thụ ít nguồn nguyên, nhiên liệu.
Câu 7. Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là khu vực có
A. các xí nghiệp công nghiệp nòng cốt hay hạt nhân.
B. nguồn lao động phổ thông không cần chuyên môn cao.
C. các xí nghiệp tiêu thụ ít nguồn nguyên, nhiên liệu .
D. một đến hai xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên nhiên liệu.
Câu 8. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây là một vùng lãnh thổ rộng lớn?
A. Khu công nghiệp. B. Điểm công nghiệp.
C. Vùng công nghiệp. D. Trung tâm công nghiệp.
Câu 9. Điểm khác nhau cơ bản của trung tâm công nghiệp so với vùng công nghiệp là
A. có các ngành phục vụ và bổ trợ. B. gắn liền với đô thị vừa và lớn.
C. có nhiều xí nghiệp công nghiệp. D. có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất.
Câu 10. Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây gắn với đô thị vừa và lớn?
A. Trung tâm công nghiệp. B. Khu công nghiệp.
C. Điểm công nghiệp. D. Vùng công nghiệp.
Câu 11. Điểm giống nhau cơ bản của trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp là
A. cả hai đều là vùng lãnh thổ rộng lớn. B. chỉ có 1 đến 2 xí nghiệp công nghiệp.
C. đều có các ngành phục vụ và bổ trợ. D. đồng nhất với một điểm dân cư.

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-07-18T13:48:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T13:50:41+00:00

  Câu 1: D

  Câu 2: A

  Câu 3: A

  Câu 4: C

  Câu 5: C

  Câu 6: A

  Câu 7: A

  Câu 8: C

  Câu 9: B

  Câu 10: A

  Câu 11: A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )