Câu 1: một còn ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 2,5 m/s.Lực kéo của còn ngựa là 200N.Tính công xuất của ngựa? Câu 2: Viết công thức tính công xu

Question

Câu 1: một còn ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 2,5 m/s.Lực kéo của còn ngựa là 200N.Tính công xuất của ngựa?
Câu 2: Viết công thức tính công xuất, giải thích các đại lượng và đơn vị trong công thức?
Câu 3: Một người phải dùng một lực 80N để kéo một gau nước đầy từ dưới giếng sâu 9 mét lên đều trong 15 giấy.Tính công xuất của người đó?

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-07-11T13:41:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:42:44+00:00

  Câu 1: $P=F.v=200.2,5=500$ (W)

   Câu 2: $P=$ $\frac{A}{t}$ 

  Trong đó: $P$ là công suất (W)

  $A$ là công vật thực hiện (J)

  $t$ là thời gian vaath thực hiên công.

  Câu 3: $A=F.s=80.9=720$ (J)

  $P=A/t=720/15=48$ (W)

  $@nguyenduy28364$

  0
  2021-07-11T13:43:16+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: 500W

  Câu 3: 48W

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1:

  F = 100N

  v = 2,5m/s

  P?

  Công suất của ngựa

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{Fs}}{t} = Fv = 200.2,5 = 500W\]

  Câu 2:

  Công thức tính công suất

  \(P = \frac{A}{t}\)

  P: Công suất (W)

  A: Công (J)

  t: Thời gian thực hiện công (s)

  Câu 3:

  F = 80N

  s = 9m

  t = 15s

  P?

  Công suất của người đó

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{Fs}}{t} = \frac{{80.9}}{{15}} = 48W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )