Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? A. Để một cục nước đá ra ngoài nắng B. Đúc một bức tượng C. Đốt

Question

Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?
A. Để một cục nước đá ra ngoài nắng
B. Đúc một bức tượng
C. Đốt một ngọn nến
D. Đốt một ngọn đèn dầu
Câu 2: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
A. Tuyết rơi B. Đúc tượng đồng C. Làm đá trong tủ lạnh D. Rèn thép trong lò rèn
Câu 3: Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một cốc hình trụ càng nhỏ khi:
A. Nước trong cốc càng nhiều B. Nước trong cốc càng ít
C. Nước trong cốc càng nóng D. Nước trong cốc càng lạnh
Câu 4: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?
A. Phụ thuộc vào nhiệt độ
B. Phụ thuộc vào mặt thoáng của chất lỏng
C. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
D. Phụ thuộc vào gió
Câu 5: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?
A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng
B. Phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng của chất lỏng
C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng
D. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng
Câu 6: Trong các vật sau đây, vật nào được cấu tạo dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt?
A. Quả bóng bàn B. Băng kép C. Phích đựng nước nóng D. Bóng đèn điện
Câu 7: Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng sẽ phồng lên vì:
A. Vỏ quả bóng bàn mềm ra và phồng lên
B. Vỏ quả bóng bàn nóng lên và nở ra
C. Không khí trong quả bóng nóng lên và nở ra làm quả bóng phồng lên
D. Nước tràn vào trong quả bóng
Câu 8: Hiện tượng nào xảy ra với khối lượng riêng của chất lỏng, khi đun chất lỏng trong một bình thuỷ tinh:
A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Giảm rồi tăng
Câu 9: Hãy so sánh xem lực kéo vật trực tiếp so với lực kéo vật lên bằng ròng rọc cố đinh:
A. Bằng B. ít nhất bằng C. Nhỏ hơn D. Lớn hơn
Câu 10: Trong các máy cơ đơn giản sau đây, máy cơ nào không thể làm thay đổi đồng thời độ lớn và hướng của lực:
A. Ròng rọc cố đinh B. Ròng rọc động C.Đòn bẩy D.Mặt phẳng nghiêng
Câu 11: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng không khí đựng trong một bình kín?
A. Thể tích không khí tăng
B. Khối lượng riêng của không khí tăng
C. Khối lượng riêng của không khí giảm
D. Cả 3 hiện tượng trên không xảy ra
Câu 12: Khi chất khí nóng lên thì nó sẽ :
A . Nở ra B.Co lại C. Không nở ra và cũng không co lại D. Cả A , B ,C đều đúng
Câu 13:. Trong cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng?
A. Lỏng, rắn, khí B. Khí, rắn, lỏng C.Khí, lỏng, rắn. D. Rắn, lỏng, khí.
Câu 14: Để kiểm tra một người có bị sốt không , ta sử dụng :
A. Nhiệt kế thủy ngân. B. Nhiệt kế y tế. C.Nhiệt kế rượu. D.Nhiệt kế dầu.
Câu 15: Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là :
A. 750 C B. 800 C C. 900C D.1000 C
Câu 16. Trong các câu so sánh về nhiệt độ nóng chảy với nhiệt độ đông đặc của nước sau đây, câu nào đúng:
A. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
B. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn,cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ tăng dần cho đến khi nước cạn.
Câu 17: Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng :
A . Khối lượng chất lỏng tăng B.Trọng lượng chất lỏng tăng
C . Thể tích chất lỏng tăng D. Cả trọng lượng , khối lượng và thể tích đều tăng
Câu 18: Nước trong cốc bay hơi càng nhanh khi :
A . Nước trong cốc càng nhiều B. Nước trong cấc càng ít
C. Nước trong cấc càng nóng D. Nước trong cốc càng lạnh
Câu 19: Trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy ?
A. Đốt một ngọn nến B. Bỏ một ít nước vào tủ lạnh
C . Nồi nước đang sôi D .Đúc một cái chuông đồng
Câu 20: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ :
A. Sương đọng trên lá cây B .Sương mù
C . Hơi nước D. Mây
Câu 21: Nhiệt kế nào sau đây dùng để đo nhiệt độ cơ thể người ?
A. Nhiệt ké rượu B. Nhiệt kế thuỷ ngân C . Nhiệt kế y tế D. Cả 3 nhiệt kế trên
Câu 22: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng ?
A . NHiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc
B .Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đong đặc
C . Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc
D .Cả A B C đều đúng
Câu 23: Đối với nhiệt giai Farenhai,hơi nước đang sôi là:
A.100oF B.32oF C.212oF D.180oF
Câu 24: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ cơ thể là:
A.Lực kế B.Nhiệt kế C. Nhiệt kế y tế D.Nhiệt kế thuỷ ngân
Câu 25: Băng kép (SGK) khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh thì sẽ:
A.Cong lại B. Vẫn thẳng C.Cong lên D. Cong xuống

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-07-08T17:37:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:38:43+00:00

  `1: B`

  `2: A`

  `3: C`

  `4: C`

  `5: B`

  `6: B`

  `7: C`

  `8: B`

  `9: D`

  `10: A`

  `11: A`

  `12: A`

  `13: C`

  `14: B`

  `15: B`

  `16: D`

  `17: D`

  `18: C`

  `19: A`

  `20:  C`

  `21: C`

  `22: C`

  `23: D`

  `24: C`

  `25: A`

  $#Nagisa#$

   

  0
  2021-07-08T17:38:50+00:00

  1: B

  2: A

  3: C

  4: C

  5: B

  6: B

  7: C

  8: B

  9: D

  10: A

  11: A

  12: A

  13; C

  14: B

  15; B

  16: D

  17; D

  18: C

  19; A

  20:  C

  21; C

  22: C

  23: D

  24: C

  25: A

  #Munn❤️

  #Nhớ cho Munn 5✧✧✧✧ lấp la lấp lánh và ctlhn nhóa ❀❀

  (ノ・ω・)ノ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )