Câu 19 một vật có trọng lượng 1N có động lượng 1kgm/s lấy g bằng 10m/s2 khi đó vận tốc của vật bằng A 1m/s B 10m/s C 5m/s D 15m/s

Question

Câu 19 một vật có trọng lượng 1N có động lượng 1kgm/s lấy g bằng 10m/s2 khi đó vận tốc của vật bằng
A 1m/s
B 10m/s
C 5m/s
D 15m/s

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-08-04T19:47:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T19:49:01+00:00

  Đáp án:

  B. 10m/s 

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của vật là:

  $P = mg \Rightarrow m = \dfrac{P}{g} = \dfrac{1}{{10}} = 0,1kg$

  Vận tốc của vật là:

  $p = mv \Rightarrow v = \dfrac{p}{m} = \dfrac{1}{{0,1}} = 10m/s$ 

  0
  2021-08-04T19:49:01+00:00

  Đáp án:

   Câu 19 : B. 10m/s

  Giải thích các bước giải:

  Ta có khối lượng vật :

  P = 10m

  `text{⇔}` m = $\frac{P}{10}$ =  0,1 kg 

  Lại có vận tốc vật :

  P = m.v 

  `text{⇔}`  v = $\frac{P}{m}$ = $\frac{1}{0,1}$ = 10 m/s

  → Chọn B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )