câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến ×

Question

câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến ×

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-07-15T11:39:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-15T11:40:52+00:00

    Read(x); 

    Hoặc

    Readln(x);

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )