Cho 5 ví dụ với các liên từ sau : and, but, so, because, or

Question

Cho 5 ví dụ với các liên từ sau : and, but, so, because, or

in progress 0
Gianna 7 ngày 2021-12-07T18:58:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:59:37+00:00

  *) Liên từ ” and ” :

  – Mai and Hoa are very beautiful !

  – Dad and I decided to go out for the weekend .

  *) Liên từ ” but ” :

  She felt ill, but she went to school.

  – It rains heavily but she still goes to school.

  *) Liên từ “so” :

  I wake up early, so I don’t late for school.

  – Linh is good at studying, so she is the class monitor.

  *) Liên từ ” because” :

  – I like this picture because it’s beautiful.

  Because she was kind, everyone loved her

  *) Liên từ ” or ” :

  – You choose ice cream or candy ?

  – Will you go to work or continue to go to school?

  #TTT1728

  #no_copy

   

  0
  2021-12-07T19:00:11+00:00

  Vd

  * And:

  I love my dad and i love my mom too

  (Tôi yêu cha và tôi cũng yêu mẹ)

  * But:

  I am sick but I still try to go to school.

  (Tôi bị ốm nhưng tôi vẫn cố đi học.)

  * So:

  I always listen to the teachers in the classroom, so I got a good student.

  (Tôi luôn lắng nghe thầy cô giảng ở trên lớp, vì vậy tôi đã được học sinh giỏi.)

  * Because

  Because I eat and drink well, I grow up very quickly.

  (Bởi vì tôi ăn uống điều độ nên tôi chóng lớn lắm.)

  * Or

  You let me or you choose her.

  (Anh cho tôi hay anh chọn cô ta.)

  Học tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )