Cho A1 = 7, B1= 15, C1= 5, D1 =10. “=Min(A1,B1,1,C1,D1) cho kết quả bằng bao nhiêu? 1 7 5 15 Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó n

Question

Cho A1 = 7, B1= 15, C1= 5, D1 =10. “=Min(A1,B1,1,C1,D1) cho kết quả bằng bao nhiêu?
1
7
5
15
Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2. Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng:
=(E4+B2)xC2.
(E4+B2).C2.
=(E4+B2)*C2
=C2.(E4+B2).
Cho A1 = 7, B1= 15, C1= 5, D1 =10. “ =Max(Sum(A1:D1)) ” cho kết quả bằng bao nhiêu?
37
15
7
Không ra kết quả
A1 = 7, B1= 15, C1= 5, D1 =10. Hàm “=Min (A1:D1) Nhấn phím Enter” cho kết quả bằng bao nhiêu?
7
5
15
Không ra kết quả.
Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:
10
100
200
120
Để chọn nhiều khối rời rạc cùng một lúc ta chon khối đầu tiên sau đó kết hợp với phím nào để chọn tiếp?
Shift
Ctrl
Alt
Tad

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-07-12T10:56:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:58:19+00:00

  1. =Min(A1,B1,1,C1,D1) cho kết quả bằng 1

  2. Công thức đúng là: =(E4+B2)*C2

  3. =Max(Sum(A1:D1)) ” cho kết quả bằng 37

  4. “=Min (A1:D1) Nhấn phím Enter” cho kết quả bằng 5

  5. Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì kết quả trong ô tính đó sẽ là: 100

  6. Để chọn nhiều khối rời rạc cùng một lúc ta chon khối đầu tiên sau đó kết hợp với phím: Ctrl

  Học tốt

  $#Creative Team Name$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )