Cho bản đồ có tỉ lệ 1:5000000. Tính xem 3cm và 6cm trên bản đồ bằng bao nhiêu km ngoài thực tế ?

Question

Cho bản đồ có tỉ lệ 1:5000000. Tính xem 3cm và 6cm trên bản đồ bằng bao nhiêu km ngoài thực tế ?

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-16T13:47:35+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:49:01+00:00

  Ngoài thực tế , 3 cm sẽ bằng số km là :

        `->  3 \times 5 000 000 = 15 000 000 ( cm ) = 15 km`

  Ngoài thực tế , 6 cm sẽ bằng số km là :

         `-> 6 \times 5 000 000 = 30 000 000 ( cm ) = 30 km`

  0
  2021-09-16T13:49:34+00:00

  Bản đồ có tỉ lệ là 1 : 5 000 000

  Vậy 3cm trên bản đồ sẽ tương ứng:

  3 x 5 000 000 = 15 000 000cm trên thực tế

  => Trên thực tế là 15km

  Vậy 6cm trên bản đồ sẽ tương ứng:

  6 x 5 000 000 = 30 000 000cm trên thực tế

  => Trên thực tế là 30km

  vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )