Cho dây dẫn lm bằng đồng chiều dài 20m tiết diện tròn 10 cm a)tính điện trở của dây dẫn biết điện trở xuất:1,7*10^-8 b)tính công suất hao phí trên dườ

Question

Cho dây dẫn lm bằng đồng chiều dài 20m tiết diện tròn 10 cm
a)tính điện trở của dây dẫn biết điện trở xuất:1,7*10^-8
b)tính công suất hao phí trên dường dây tải điện U=220V công suất tải điện 100kw

in progress 0
Amara 3 tháng 2021-09-14T09:00:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:01:58+00:00

  Đáp án:

  a. \(R = 0,00034\Omega \)

  b. \({P_{hp}} = 70,25W\)

  Giải thích các bước giải:

  Tiết diện tròn 10cm² chứ không phải 10cm bạn nhé.

  a. Điện trở của dây dẫn là:

  \[R = \rho \frac{l}{S} = 1,{7.10^{ – 8}}.\frac{{20}}{{{{10.10}^{ – 4}}}} = 0,00034\Omega \]

  b. Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:

  \[{P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}}}{{{U^2}}}R = \frac{{{{100000}^2}}}{{{{220}^2}}}.0,00034 = 70,25W\] 

  0
  2021-09-14T09:02:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:
  a. Tiết diện của dây là: 

  $S = \pi.r^2 = \frac{\pi.d^2}{4} = \frac{3,14.0,1^2}{4} = 0,00785m^2$

   Áp dụng công thức tính điện trở 

  $R = \frac{\rho.l}{S} = \frac{1,7.10^{-8}.20}{0,00785} = 43,3.10^{-6}$ ôm

  b. Công suất hao phí là: 

  $P_{hp} = \frac{P^2.R}{U^2} = \frac{100000^2.43,3.10^{-6}}{220^2} = 8,95W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )