Cho mảng A các giá trị số nguyên (A[i] ≤ 10^200). Hãy lập trình là tính số giá trị chẵn và lẽ Yêu cầu: Dùng file

Question

Cho mảng A các giá trị số nguyên (A[i] ≤ 10^200).
Hãy lập trình là tính số giá trị chẵn và lẽ
Yêu cầu: Dùng file

in progress 0
Alice 1 năm 2021-08-22T22:07:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:08:58+00:00

  uses crt;
  var d:text; t,n,i,m:longint;
  begin
  clrscr;
  assign(d,’input.pas’);reset(d);
     readln(d,n);
     for i:=1 to n do begin  readln(d,m); If m mod 2=0 then inc(t) end;
  close(d);
  writeln(t,’ ‘,n-t);
  readln
  end.

  Đây là cách ngắn ,tốt và đúng nhất nên mong các bạn mong hãy vote cho mình.

  0
  2021-08-22T22:09:04+00:00

  Program Clear;
  Uses crt;
  Var A: array[1..10000] of string;
      s: string;
      code: byte;
      i,n,dc,dl,so: integer;

  Function cx(St: String): char;
  Var vt: byte;
  Begin
          vt:=length(St);
          cx:=St[vt];
  End;

  Begin
      Clrscr;
      Write(‘Nhap n: ‘); Readln(n);
      dc:=0; dl:=0;
      For i:=1 to n do
      Begin
          Write(‘Nhap ptu ‘,i,’: ‘); Readln(A[i]);
      End;

      For i:=1 to n do
      Begin
          Val(cx(A[i]),so,code);
          If so mod 2 = 0 then inc(dc)
          Else inc(dl);
      End;
      Write(‘Co ‘,dc,’ so chan va ‘,dl,’ so le’);
      Readln;
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )