Cho mảng B một chiều gồm M phần tử. Viết chương trinh nhập giá trị vào cho mảng, sau đó in ra màn hình các phần tử các phần tử có giá trị là chẵn và l

Question

Cho mảng B một chiều gồm M phần tử. Viết chương trinh nhập giá trị vào cho mảng, sau đó in ra màn hình các phần tử các phần tử có giá trị là chẵn và là bội của 4 có trong mảng.

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-08-18T16:39:58+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:41:55+00:00

  Như này đúng ko nhỉ=))))

  uses crt;
  var A:array[1..1000]of integer;
  i,M:byte;
  begin
  clrscr;
    write (‘Nhap M ‘); readln(M);
    for i:=1 to M do
    begin
    write(‘A[‘,i,’]=’);
    readln(A[i]);
    end;
    writeln;
    write(‘So can tim la ‘);
    for i:=1 to M do
    if (A[i] mod 4=0) then write(A[i],’ ‘);
    readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )