Cho mảng nguyên A gồm n phần tử tính tổng và đếm số lượng các phần tử âm viết chương trình pascal ạ

Question

Cho mảng nguyên A gồm n phần tử tính tổng và đếm số lượng các phần tử âm
viết chương trình pascal ạ

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-07-25T01:55:17+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:56:45+00:00

  program mangnguyenA;

  uses crt;

  var A:array[1..10000] of integer;

        n,i,d:integer;

        tong:byte;

  begin

  clrscr;

  write(‘Nhap so luong phan tu n: ‘);   readln(n);

  writeln(‘NHAP GIA TRI TUNG PHAN TU CUA MANG’);

  tong:=0;  d:=0;

  for i:=1 to n do

   begin

    write(‘A[‘,i,’]= ‘);

    readln(A[i]);

    tong:=tong+A[i];

    if A[i]<0 then d:=d+1;

   end;

  write(‘Mang nguyen A vua nhap la: ‘);

  for i:=1 to n do

   write(A[i],’ ‘);

  writeln;

  writeln(‘Tong cac phan tu cua mang la: ‘,tong);

  writeln(‘Co ‘,d,’ phan tu am trong mang nguyen A’);

  readln

  end.

  0
  2021-07-25T01:57:14+00:00

  program tinhtong;
  Uses crt;
  Var
      A: array[1..1000] of integer;
      N, i, dem, tong: integer;
  Begin
      dem := 0;
      tong := 0;
      clrscr;
      Read(N);
      for i:=1 to N do Read(A[i]);
      for i:=1 to N do
      begin
          if (A[i] < 0) then dem := dem + 1;
          tong := tong + A[i];
      end;
      writeln(tong);
      writeln(dem);
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )