Cho số nguyên dương n (n<=100) và dãy a gồm n số nguyên a1,a2,-an . a, hiển thị dãy a ra màn hình b, tìm max của dãy a C, tính tổng của dãy a. Mn

Question

Cho số nguyên dương n (n<=100) và dãy a gồm n số nguyên a1,a2,....an . a, hiển thị dãy a ra màn hình b, tìm max của dãy a C, tính tổng của dãy a. Mn giúp mk vs ạ

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-08-07T19:47:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:49:10+00:00

  uses crt;

  var a:array[1..100]of integer;

  i,n,t:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘n=’); readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘a[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

  end;

  {—————————–xu-ly——————————}

  t:=0;

  for i:=1 to n do

  if a[i] mod 2=1 then t:=t+sqr(a[i]);

  writeln(‘tong binh phuong cac so hang le trong day A la: ‘,t);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-07T19:49:22+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,S,n,Max:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

       write(‘nhap n:=’);readln(n);

          for i:=1 to n do

  begin

       write(‘nhap mang A[‘,i,’]:=’); readln(A[i]);

  end;

     write(‘day so vua nhap la’);

          for i:=1 to n do

       write(A[i],’  ‘);

       Max:=A[1]; S:=0;

          for i:=1 to n do

   begin

         if Max<A[i] then Max:=A[i];

         S:=S+A[i];

    end;

  writeln(‘gia tri lon nhat la’,Max);        

  writeln(‘tong la:’,S);

  readln

  end.

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )