cho số nguyên dương n và dãy số nguyên dương a1, a2,…,an. hãy cho biết vị trí của các số mà chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 – Nêu ý tưởng để giải bài to

Question

cho số nguyên dương n và dãy số nguyên dương a1, a2,…,an. hãy cho biết vị trí của các số mà chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
– Nêu ý tưởng để giải bài toán
– Viết thuật toán bằng cách vẽ sơ đồ khối cho bài toán trên
– Kẻ bảng mô phỏng thuật toán với dãy số: 10, 13, 55, 53, 30, 21, 32

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-27T04:54:15+00:00 1 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:55:51+00:00

  ý tưởng:

  cho i chạy từ 1–>n xet từng phần tử nếu chia hết cho 5 thì số đó có tận cùng là 0 và 5

  thuật toán:

  b1: nhập n

  b2: nhập mảng

  b3: for i:=1 to n do if a[i] mod 5=0 then write (i);

  b4: kết thúc thuật toán

  bảng mô phỏng

  số                 kiểm tra điều kiện             

  10        |    đúng—> in ra giá trị của i

  55        |    đúng—> in ra giá trị của i

  53        |     sai—–> ko in ra giá trị của i

  30        |    đúng—-> in ra giá trị của i

  21        |     sai—–> ko in ra giá trị của i

  32        |     sai—–> ko in ra giá trị của i

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )