Chọn đáp án đúng ( Câu 9 có 2 đáp án đúng) Câu 1. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng: A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số

Question

Chọn đáp án đúng ( Câu 9 có 2 đáp án đúng)
Câu 1. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:
A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên. C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real.
B. Chỉ số đầu nhỏ hơn chỉ số cuối. D. Cả ba ý trên.
Câu 2. Câu lệnh lặp while…do nào dưới đây là đúng:
A. While i <= 10 do S := S+1/i; C. While i :<= 10 do S := S+1/i; B. While i <> 1 do S = S+1/i; D. While i := 10 do S = S+1/i;
Câu 3. Câu lệnh lặp For … do có:
A. Số lần lặp là vô hạn. B. Số lần lặp biết trước.
C. Số vòng lặp phải nhỏ hơn 100. D. Số vòng lặp không biết trước.
Câu 4: Trong câu lệnh lặp: j:=0; For i := 4 to 10 do begin j:= j + 2; write( j ); end;
Khi kết thúc câu lệnh lặp trên, giá trị j bằng bao nhiêu?
A. 2 B. 14 C. 12 D. 10
Câu 5. Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?
A. i:=0; S:=1; B. i:=1; S:=0;
While S<10 do S:=S+i; i:=i+1; while s<10 do begin S:=S+i; i:=i+1; end; C. n:=2; while n<5 do write(‘A’); D. Cả A và B. Câu 6. Cú pháp đầy đủ của câu lệnh While … do là: A. While do <điều kiện>; B. While <điều kiện>; ;
C. While <điều kiện> to do; D. While <điều kiện> do ;
Câu 7. Các phần tử của mảng:
A. Phải là số nguyên. B. Phải có giá trị như nhau.
C. Phải cùng kiểu dữ liệu. D. Có thể cùng kiểu hoặc khác kiểu dữ liệu.
Câu 8. Đoạn lệnh sau: so := 1;
While so <10 writeln(so); so := so + 1; Sẽ cho kết quả là gì? A. In ra các số từ 1 đến 10; B. Chương trình báo lỗi; C. In ra vô hạn số 1 trên một cột; D. In ra vô hạn số 1 trên một dòng. Câu 9. Trong Pascal, câu lệnh khai báo biến mảng nào sao đây đúng? A. a : array[10..1] of integer; B. b : array(1..100) of real; C. c : array[1..15] of integer; D. d : array[-2..5] of real; Câu 10. Khai báo biến mảng: A : array[1..7] of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to 5 do readln(A[i]); để gán giá trị cho các phần tử trong biến A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị? A. 5; B. 4; C. 6; D. 7. Câu 11. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng: A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số nguyên; B. Chỉ số đầu chỉ số cuối; C. Kiểu dữ liệu có thể là integer hoặc real; D. Cả ba ý trên; Câu 12. Giả sử biến mảng A có 5 phần tử và giá trị của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. Khi thực hiện câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to 5 do tb := tb + A[i]; Giá trị của biến tb là bao nhiêu? A. 19; B. 18; C. 21; D. 20;

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-13T08:28:26+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T08:29:33+00:00

  Câu 1:D

  Câu 2:A

  Câu 3:B

  Câu 4:B

  Câu 5:D

  Câu 6:D

  Câu 7:C

  Câu 8:A

  Câu 9:A;C

  Câu 10:A

  Câu 11:D

  Câu 12:D

  Chúc bạn học tốt nha.

  0
  2021-07-13T08:29:43+00:00

  1. A

  2.C

  3.D

  4.A

  5.C

  6.C

  7.D

  8.B

  9.C

  10.A

  11.B

  12.C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )