chuyển các từ sau so sánh hơn hot happy expensive polluted big boring

Question

chuyển các từ sau so sánh hơn
hot
happy
expensive
polluted
big
boring

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-09T23:42:48+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:43:51+00:00

  `1.` hot `->` hotter than

  `2.` happy `->` happier than

  `3.` expensive `->` more expensive than

  `4.` polluted `->` more polluted than

  `5.` big `->` bigger than

  `6.` boring `->` more boring than

  `text{* Lưu ý: }` 

  `+)` Nếu từ chỉ có `1` âm tiết: Adj / Adv + đuôi `er` + than.

  `+)` Nếu từ có `2` âm tiết trở lên: more + Adj / Adv + than.

  `text{Good luck !}`

  0
  2021-10-09T23:44:15+00:00

  hot→hotter

  expensive →more expensive

  polluted→more polluted

  big →bigger

  happy→happier

  boring→more boring

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )