CM sự phân hóa đa dạng của bắc mĩ , trung và nam mĩ

Question

CM sự phân hóa đa dạng của bắc mĩ , trung và nam mĩ

in progress 0
Reagan 2 năm 2021-07-30T08:36:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:37:14+00:00

  `text{- Khí hậu Bắc Mĩ vừa phân hóa theo chiều bắc – nam,}`

  `text{vừa phân hóa theo chiều tây – đông.}`

  `text{+ Theo chiều bắc – nam. Bắc Mĩ có 3 kiểu khí hậu khác}`

  `text{nhau : hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.}`

  `text{+ Theo chiều kinh tuyến :}`

  `text{Phía tây kinh tuyến 100° T, ngoài khí hậu ôn đới,}`

  `text{nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu}`

  `text{hoang mạc và nửa hoang mạc.}`

  `text{Phía đông của kinh tuyến 100° T hình thành một dải}`

  `text{khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.}`

  0
  2021-07-30T08:37:18+00:00

  – Khí hậu Bắc Mĩ vừa phân hóa theo chiều bắc – nam, vừa phân hóa theo chiều tây – đông.

  + Theo chiều bắc – nam. Bắc Mĩ có 3 kiểu khí hậu khác nhau : hàn đới, ôn đới và nhiệt đới.

  + Theo chiều kinh tuyến :

  Phía tây kinh tuyến 100° T, ngoài khí hậu ôn đới, nhiệt đới, cận nhiệt đới còn có khí hậu núi cao, khí hậu hoang mạc và nửa hoang mạc.

  Phía đông của kinh tuyến 100° T hình thành một dải khí hậu cận nhiệt đới ven vịnh Mê-hi-cô.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )