Con lắc có khối lượng m dao động điều hòa với phương trình tọa độ x=Acos(ωt+φ). Công suất tức thời cực đại của con lắc là:

Question

Con lắc có khối lượng m dao động điều hòa với phương trình tọa độ
x=Acos(ωt+φ). Công suất tức thời cực đại của con lắc là:

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-08-31T08:53:06+00:00 2 Answers 85 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:54:21+00:00

  Đáp án:

  \({{P}_{max}}=\frac{1}{2}m{{\omega }^{3}}{{A}^{2}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{align}
    & P=\frac{A}{t}=\frac{F.S}{t}=F.v=m.a.v=m.{{\omega }^{2}}.x.v \\ 
   & =m.{{\omega }^{3}}.{{A}^{2}}.cos(\omega t+\varphi ).\sin (\omega t+\varphi ) \\ 
   & \Rightarrow P=\frac{1}{2}.m.{{\omega }^{3}}.{{A}^{2}}\sin (2\omega +2\varphi )\le \frac{1}{2}.m.{{\omega }^{3}}{{A}^{2}} \\ 
  \end{align}\)

  0
  2021-08-31T08:54:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  + Ta có : Công thức tính công suất là :

  `P = A/t = F.S/t`

  `= m.a.v= m.w^2.x.v = m.W^3.A^2.cos(wt).sin (wt) ≤ 1/2.mω^3.A^2(cos^2⁡ωt + sin^2⁡ωt)`

  ` = 1/2mω^3.A^2.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )