Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa xác định đúng là: (1 Điểm) While do <điều kiên>; While <điều kiện> do ; While <điều kiện> th

Question

Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa xác định đúng là:
(1 Điểm)
While do <điều kiên>;
While <điều kiện> do ;
While <điều kiện> then ;
While then <điều kiện>;
2.Đoạn lệnh để tính tổng các số chẵn có trong khoản từ 1 đến n (S=2 + 4 + 6 … + n;) đúng là:
(1 Điểm)
For i:=1 to n do if ( i mod 2)=0 then S:=S + i;
For i:=1 to n do S:=S + i;
For i:=1 to n do if ( i mod 2)=1 then S:=S + i;
For i:=1 to n do if ( i mod 2)<>0 then S:=S + i;
3.Trong Pascal phép toán nhân được ký hiệu như tế nào:
(1 Điểm)
+
/
*
&

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-07-16T17:15:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:16:47+00:00

  Câu 1 B
  Câu 2 A
  Câu 3 C

  0
  2021-07-16T17:17:15+00:00

  1, Cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa xác định đúng là: (1 Điểm)

  While <câu lệnh> do <điều kiên>;

  While <điều kiện> do <câu lệnh>;

  While <điều kiện> then <câu lệnh>;

  While <câu lệnh> then <điều kiện>;

  2, Soạn lệnh để tính tổng các số chẵn có trong khoản từ 1 đến n (S=2 + 4 + 6 … + n;) đúng là: (1 Điểm)

  Uses CRT

  Var i,n,s:integer;

  Begin clrscr;

  Write(‘Nhap so N =’);Readln(n);

  S:=0

  For i:=1 to n do

  If i mod 2=0 do S:=S+i;

  Writeln;

  Write(‘ tong cac so chan la’,S);

  Readln;

  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )