để đun nóng 5 lít nước từ 20 độ lên 40 độ cần bao nhiêu nhiệt lượng?biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K.

Question

để đun nóng 5 lít nước từ 20 độ lên 40 độ cần bao nhiêu nhiệt lượng?biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K.

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-07-08T19:47:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:49:29+00:00

  Đáp án: `Q=420000J`

  Tóm tắt:

  `V=5l=5.10^{-3}m^3`

  `t_0=20^oC`

  `t=40^oC`

  $c=4200 \ J/kg.K$

  ————————

  `Q=?`

  Giải:

  Khối lượng nước cần đun nóng:

  `m=D.V=1000.5.10^{-3}=5 \ (kg)`

  Nhiệt lượng nước thu vào để tăng từ 20°C → 40°C:

  `Q=mc(t-t_0)`

  `Q=5.4200.(40-20)=420000 \ (J)`

  0
  2021-07-08T19:49:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Để đun nóng 5 lít nước từ 20 độ lên 40 độ càn số lượng nhiệt là 
  Qnc=m.c.Δt=5.4200.20=420000(J)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )