Đổi đơn vị sau : a. 450mA =…… A b. 270mV =……V c. 3,5kV =……..V

Question

Đổi đơn vị sau :
a. 450mA =…… A
b. 270mV =……V
c. 3,5kV =……..V

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-07-08T20:10:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:12:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 450mA =…`0,45`… A

  b. 270mV =…`0,27`…V

  c. 3,5kV =….`3500`….V

  0
  2021-07-08T20:12:26+00:00

  a. 450mA =…… A

  ⇒450mA =..0,45…. A

  b. 270mV =……V

  ⇒270mV =..0,27….V

  c. 3,5kV =……..V

  ⇒3,5kV =…3500…..V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )