Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích 12 lít. Tính thể tích của khí đó dưới áp suất 4.105Pa.

Question

Dưới áp suất 105Pa một lượng khí có thể tích 12 lít. Tính thể tích của khí đó dưới áp suất 4.105Pa.

in progress 0
Samantha 1 giờ 2021-10-24T00:55:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-24T00:56:32+00:00

    Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: 

    $P_1V_1= P_2V_2$ 

    $\Leftrightarrow V_2= \frac{P_1V_1}{P_2}= 306,94 l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )