em hãy sử dụng vòng lặp While…do để viết chương trình tính tổng các số từ 15 đến 75? Giúp mk vs nha

Question

em hãy sử dụng vòng lặp While…do để viết chương trình tính tổng các số từ 15 đến 75?
Giúp mk vs nha

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-08-13T13:49:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:50:42+00:00

  uses crt;

  var i,t:integer;

  begin

  clrscr;

  i:=15;t:=0;

  while i<76 do

  begin

  t:=t+i;

  i:=i+1

  end;

  writeln(‘Tong cac so tu 15 den 75 la: ‘,t);

  readln;

  end.

  0
  2021-08-13T13:51:07+00:00

  uses crt;
  var i,s:integer;
  begin
     clrscr;
     i:=15; s:=0;
     while i<=75 do
     begin
        s:=s+i;
        i:=i+1;
     end;
     write(‘Tong la: ‘,s);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )