Fill in the blanks with the correct word forms. 1.The sun ___________ (disappear) behind a cloud. 2. She is a confident and practiced speaker who al

Question

Fill in the blanks with the correct word forms.
1.The sun ___________ (disappear) behind a cloud.
2. She is a confident and practiced speaker who always impresses her group of ___________ (audience).
3. I’ve ____________ (apply) for a new job with the local newspaper.

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-11T23:52:31+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:53:56+00:00

  1.has disappeared (v)

  2.audient (n)

  3.applied (v)

  Vote 5 sao bạn nhé

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-07-11T23:54:06+00:00

  1.The sun disappeared behind a cloud.

  Dịch: Mặt trời đã biến mất phía sau một đám mây.

  2. She is a confident and practiced speaker who always impresses her group of audient.

  Dịch: Cô ấy là một diễn giả tự tin và luôn làm ngạc nhiên nhóm khán giả của cô ấy.

  3. I’ve applied for a new job with the local newspaper.

  Dịch: Tôi nộp đơn cho một công việc mới với tờ báo địa phương.

  Trong câu có have chia thì HTHT

  Mẫu câu: S + V3/V-ed + O

  Chúc bạn hok tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )