FREE PASCAL Bài tập 8: Viết chương trình ghi ra các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n Dữ liệu vào: Số tự nhiên n từ file sochinhphuong.inp Kết quả

Question

FREE PASCAL
Bài tập 8: Viết chương trình ghi ra các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n
Dữ liệu vào: Số tự nhiên n từ file sochinhphuong.inp
Kết quả: Ghi ra file sochinhphuong.out.

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-05T17:59:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T18:00:50+00:00

  uses crt;
  var i,n:longint; f1,f2:text;
  begin
  clrscr;
     assign(f1,’sochinhphuong.inp.pas’);reset(f1);
        readln(f1,n);
     close(f1);
     assign(f2,’sochinhphuong.out’);rewrite(f2);
        for i:=1 to n do if sqrt(i)=trunc(sqrt(i)) then write(f2,i,’ ‘);
     close(f2);
  end.

  0
  2021-08-05T18:01:28+00:00

  Tạo file sochinhphuong.inp trước nhé!

  const fi=’sochinhphuong.inp’;
        fo=’sochinhphuong.oup’;
  var i,n:longint;
      f:text;
  function cp(x:longint):boolean;
  begin
  cp:=false;
  if sqr(trunc(sqrt(x)))=x then cp:=true
  else exit;
  end;
  begin
  assign(f,fi);reset(f);readln(f,n);close(f);
  assign(f,fo);rewrite(f);
  for i:=1 to n do
  if cp(i)=true then write(f,i,’  ‘);
  close(f);
  end.

  *Nếu số 0 là số chính phương thì bạn đổi “for i:=1 to n do” thành “for i:=0 to n do” nhé. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )