Giúp em với Nhập vào một mảng,tìm ra phần tử có tích các chữ số lớn nhất Ví dụ ạ: nhập số lượng:2 A[1]=82 A[2]=37 Sẽ in ra là 37

Question

Giúp em với
Nhập vào một mảng,tìm ra phần tử có tích các chữ số lớn nhất
Ví dụ ạ: nhập số lượng:2
A[1]=82
A[2]=37
Sẽ in ra là 37

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-07-19T11:01:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:02:32+00:00

  Program BT;
  Var n,i,max,ln,tong,k :longint;
      a,b : array [1..100] of longint;
  Begin
  repeat
  Write (‘Nhap N : ‘);REadln(n);
  until n > 0;
  max := 0;

  tong := 1;
  For i := 1 to n do
  Begin
  Write (‘A[‘,i,’]= ‘);Readln(A[i]);
  b[I] := a[i];
  while a[i] <> 0 do
  Begin
  k := a[i] mod 10;
  tong := tong *k;
  a[i] := a[i] div 10;
  end;
  If max <= tong then 
  Begin
  max := tong ;
  ln := b[i];
  end;
  k := 0;
  tong := 1;
  end;
  Write (‘Lon nhat la : ‘,ln);
  end.

  0
  2021-07-19T11:02:58+00:00

  uses crt;
  var temp,n,i,ti,max,smax,ts,err: longint; tstr: string; z: byte;
  begin
      clrscr;
      write(‘Nhap so luong: ‘);
      readln(n);
      for i:=1 to n do
      begin
          ti:=1;
          write(‘A[‘,i,’]=’);
          readln(temp);
          str(temp,tstr);
          for z:=1 to length(tstr) do
          begin
              val(tstr[z],ts,err);
              ti:=ti*ts;
              ts:=0;
          end;
          if (ti>max) then
          begin
              smax:=temp;
              max:=ti;
          end;
      end;
      writeln(‘Ket qua: ‘,smax);
      readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )