giúp mk vs! nhập hộ tên 1 chủ hộ, chỉ số công tơ cũ ,chỉ số công tơ mới. Hãy tính tiền điện cho hộ đó theo cong thức sau: Thành tiền= số lương tiêu th

Question

giúp mk vs!
nhập hộ tên 1 chủ hộ, chỉ số công tơ cũ ,chỉ số công tơ mới. Hãy tính tiền điện cho hộ đó theo cong thức sau:
Thành tiền= số lương tiêu thụ*đơn giá
trong đó: số lương điện tiêu thụ = csctm-csctc
đơn giá :
100kw đầu giá 560 đ/1kw
50kw tiếp theo giá 900d/kw
50kw tiếp theo giá 1350đ/kw
số kw còn lại giá 1750đ/kw

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-07-10T12:30:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:31:29+00:00

  Program dien;

  uses crt;

  var   a:longint;

          tiendien:real;

  begin

  clrscr;

  readln(a);

  if a<=100 then tiendien:=a*560;

  if a<=150 then tiendien:=100*560+900*(a-100);

  if a<=200 then tiendien:=100*560+900*50+1350*(a-150);

  if a>=200 then tiendien:=100*560+900*50+1350*50+1750*(a-200);

  Writeln(‘so tien dien trong thang la:’,tiendien:0:0,’VND’);

  readln;

  END.

  ko bt đk

  0
  2021-07-10T12:31:57+00:00

  uses crt;

  var csctm,csctc,tt,ld,dg,i: integer;

  ht: string;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap ho ten: ‘);   readln (ht);

  write (‘nhap chi so cong to cu: ‘);   readln (csctc);

  write (‘nhap chi so cong to moi: ‘);   readln (csctm);

  ld:=csctm-csctc;

  for i:=1 to ld do

  if i<=100 then dg:=dg+560

  else if i<150 then dg:=dg+900

  else if i<200 then dg:=dg+1350

  else dg:=dg+1750;

  tt:=ld*dg;

  writeln (‘thanh tien la: ‘,tt);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )