Giúp và giải thích dùm em câu này với mn ??? Charles is very keen… collecting stamps in his leisure time . A. Of B.On C. About D. In

Question

Giúp và giải thích dùm em câu này với mn ???
Charles is very keen… collecting stamps in his leisure time .
A. Of
B.On
C. About
D. In

in progress 0
Maria 2 tháng 2021-07-18T19:54:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T19:56:03+00:00

  Đáp án: C

  Giải thích: Ta có công thức keen on + V-ing: diễn tả sở thích 

  0
  2021-07-18T19:56:20+00:00

  Đáp án đúng: B

  `=>` Cấu trúc: keen on + V_ing = like = đam mê / thích 

  `=>` Đây là Phrase Verb 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )