Give the correct form of the verbs in brackets. 1. There (be)_________________ a lot of tourists in this area recently. 2. Elizabeth usually (go)_____

Question

Give the correct form of the verbs in brackets.
1. There (be)_________________ a lot of tourists in this area recently.
2. Elizabeth usually (go)_________ to work by bus but today she (drive)________________ there.
3. We (have)_________________ a party tomorrow. I (invite)_________________ five of the
guests already.
4. When Jane (wake)______________ up this morning, it (rain)_________________ heavily.
5. Listen! Someone (knock)_________________ at the door.
6. Petrol prices (be)_________________ less expensive last year than this year.
7. Before (return)_________________ to his home land, Peter visited some European countries.
8. Mike speaks English well but he has trouble (read)_________________ it.

in progress 0
Emery 1 năm 2021-07-20T18:44:19+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:45:38+00:00

  1.is 

  2.goes ( usually→ dấu hiệu của thì hiện tại đơn . Elizabeth là chủ từ số ít → dùng goes )

  3.will have – have invited ( tomorrow dấu hiệu của thì tương lai đơn  , already → dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành )

  4.woke – was raining ( was raining → dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác chen vào → woke)

  5.is knocking ( listen → dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn . Someone → tuy là một vài người nhưng số ít )

  6.was ( last year →dấu hiệu của thì quá khứ đơn)

  7.return ( vì return làm chủ từ nên sử dụng Ving)

  8.to read

  0
  2021-07-20T18:45:54+00:00

  1)Is(is a lot of:1 ít)

  2)goes/drives(Sự thật  hiển nhiên=>Thì HTĐ)

  3)will have/have invited(tomorrow là DH thì TL đơn,already là DH thì HTHT)

  4)woke/rained(when là DH thì QKĐ)

  5)is knocking(Listen là DH thì HTTD,some one là ĐT bất định)

  6)was(last là DH thì QKĐ)

  7)Returning(V làm S trong câu thì phải thêm $ing$ )

  8)to read(V to V,anh ấy gặp khó khăn khi đọc
  nó.)

  .

  Nếu sai các bạn nhận xét ạ =))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )