Hai điện tích điểm q1=3.10^-8 C và q2=4.10^-8 C được đặt cách nhau 10cm trong chân không.Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không,tạ

Question

Hai điện tích điểm q1=3.10^-8 C và q2=4.10^-8 C được đặt cách nhau 10cm trong chân không.Hãy tìm các điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng không,tại các điểm đó có điện trường hay không ?

in progress 0
Aubrey 1 tháng 2021-08-31T08:06:38+00:00 1 Answers 362 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:07:56+00:00

  Đáp án:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  {r_1} = 4,64cm\\
  {r_2} = 5,36cm
  \end{array} \right.$

  Giải thích các bước giải:

   Cường độ điện trường do các điện tích 

  $\begin{array}{l}
  {E_1} = k.\frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{r_1^2}};{E_2} = k.\frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{r_2^2}}\\
  \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}}  = \overrightarrow 0 \\
   \Rightarrow {E_1} = {E_2}\\
   \Rightarrow k.\frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{r_1^2}} = k.\frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{r_2^2}}\\
   \Rightarrow \frac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = \sqrt {\left| {\frac{{{q_1}}}{{{q_2}}}} \right|}  = \sqrt {\frac{{{{3.10}^{ – 8}}}}{{{{4.10}^{ – 8}}}}}  \Rightarrow {r_1} = \frac{{\sqrt 3 }}{2}{r_2}\\
  {r_1} + {r_2} = 10cm\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {r_1} = 4,64cm\\
  {r_2} = 5,36cm
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )