I (not have) English on Monday and Saturday She (like) (eat) apple He (love) (take) photos

Question

I (not have) English on Monday and Saturday
She (like) (eat) apple
He (love) (take) photos

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-10-16T11:50:50+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:51:53+00:00

  1. don’t have 

  -> Thì hiện tại đơn dạng phủ định. 

  2. likes eating/ to eat

  -> she là số ít-> likes,  cấu trúc: like+ V-ing/ To V :  thích làm gì. 

  3. loves taking

  -> he là số ít-> loves, cấu trúc: Love+ V-ing/ to V: yêu thích làm gì.

  0
  2021-10-16T11:52:09+00:00

  @Magic_

  I don’t have English on Monday and Saturday

  She likes eating apple

  He loves taking photos 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )