LẬp tring pascal cơ bản đừng dùng nâng cao nhen^^ ddc thì dùng longint đề: Kiểm tra các chữ số của n có thứ tự tăng dần từ trái sang phải hay ko(số nằ

Question

LẬp tring pascal cơ bản đừng dùng nâng cao nhen^^ ddc thì dùng longint
đề: Kiểm tra các chữ số của n có thứ tự tăng dần từ trái sang phải hay ko(số nằm bên trái <= số nầm bên phải)

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-07-10T11:41:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:42:43+00:00

  uses crt;
  var n,kt,a:longint;
  begin 
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     a:=10; kt:=0;
     while n<>0 do 
        begin
           if abs(a)<abs(n mod 10) then kt:=1;
           a:=n mod 10;
           n:=n div 10;
        end;
      if kt=0 then write(‘Co’) else write(‘Khong’);
  readln
  end.

  0
  2021-07-10T11:42:53+00:00

  program Hello;
  uses crt;
  var i,j:longint;
      n:string;
  begin
      clrscr;
      write(‘nhap n: ‘);
      readln(n);
      for i:=1 to length(n)-1 do
          begin
              if n[i]>n[i+1] then
                      j:=1;
          end;
      if j<>1 then
          write(‘Co.’)
      else
          write(‘Khong.’);
  end.

  length(x): đo độ dài của chuỗi x

  break: thoát vòng lặp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )