Lập trình pascal cơ bản nha nên dùng longint nếu có thể Đề: Đếm số lượng ước số dương của n

Question

Lập trình pascal cơ bản nha nên dùng longint nếu có thể
Đề: Đếm số lượng ước số dương của n

in progress 0
Caroline 4 tuần 2021-07-10T11:58:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:59:40+00:00

  uses crt;
  var n,dem,i:longint;
  begin
      clrscr;
      readln(n);
      dem:=2;
      for i:=2 to (n div 2) do
         if n mod i = 0 then dem:=dem+1;
      writeln(dem);
  readln;
  end.

  0
  2021-07-10T11:59:43+00:00

  uses crt;
  var n,i,d:longint;
  begin
  clrscr;
     readln(n);
     for i:=1 to n do
        if n mod i=0 then d:=d+1;
     writeln(d); 
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )