Lấy ví dụ về hàm và thủ tục trong chương trình con

Question

Lấy ví dụ về hàm và thủ tục trong chương trình con

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-07-18T14:21:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:22:55+00:00

  Vd hàm tính lập phương của một số

  function lp(a: real): real;

     Begin

          lp:= a*a*a;

     End;

      _________________________________

  vd thủ tục xuất ra màn hình 10 dòng chữ ‘can you be my friend?’

  procedure inRa;

     Var i: byte;

     begin

         For i:=1 to 10 do

             Writeln(‘can you be my friend?’);

     End;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )