Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nư

Question

Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm. Cho nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là 880J/kg. K và 4200J/kg. K. Nhiệt độ ban đầu của nước là 35 độ C
Giúp mình với mình cần bài trước thứ 3 ạ :(.

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-12T09:02:53+00:00 2 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:03:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $m_{1}=0,4kg$

  $c_{1}=880J/kg.K$

  $m_{2}=V.D=1kg$

  $c_{2}=4200J/kg.K$

  $t=35^{o}C$

  $Q=?$

  Nhiệt lượng ấm thu vào là : 

  $Q_{1}=m_{1}.c_{1}.Δt_{1}=0,4.880.(100-35)=22880(J)$

  Nhiệt lượng nước thu vào là :

  $Q_{2}=m_{2}.c_{2}.Δt_{2}=1.4200.(100-35)=273000(J)$

  Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm là :

  $Q=Q_{1}+Q_{2}=22880+273000=295880(J)$

  0
  2021-07-12T09:04:26+00:00

  Tóm tắt:

  $m_1=400g=0,4kg$

  $V=1l=0,001m^3$

  $c_1=880J/kg.K$

  $c_2=4200J/kg.K$

  $t_1=35°C$

  $t=100°C$

  ————————–

  $Q=?$

  Bài giải:

  Khối lượng nước cần đun là:

  $m_2=D.V=1000.0,001=1(kg)$

  Nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ ấm nhôm từ 35°C lên 100°C là:

  $Q_1=m_1.c_1.(t-t_1)=0,4.880.(100-35)=22880(J)$

  Nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ nước trong ấm từ 35°C lên 100°C là:

  $Q_2=m_2.c_2.(t-t_2)=1.4200.(100-35)=273000(J)$

  Nhiệt lượng tối thiều cần thiết để đun sôi nước trong ấm là:

  $Q=Q_1+Q_2=22880+273000=295880(J)$

  Vậy . . .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )