Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m , sau đó

Question

Một buồng cáp treo chở người với khối lượng tổng cộng 800kg đi từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550m , sau đó lại đi tiếp tới một trạm khách độ cao là 1300m. Lấy g=9,8 m/s^2, xác định thế năng của vật tại vị trí xuất phát và tại trạm dừng trong các trường hợp sau:
– Chọn mốc thế năng trọng trường tại mặt đất.
– Chọn mốc thế năng trọng trường tại trạm dừng thứ nhất.

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-27T20:57:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:58:18+00:00

  – Nếu gốc thế năng tại mặt đất: 

  $W_{t_o}= mgh_o= 800.9,8.10= 78400 (J)$ 

  $W_{t_1}= mgh_1= 800.9,8.550= \text{4 312 000} (J)$ 

  $W_{t_2}= mgh_2= 800.9,8.1300= \text{ 10 192 000} (J)$ 

  – Nếu gốc thế năng tại trạm 1: 

  $W’_{t_o}= 0$ 

  $W’_{t_1}= mgh’_1= 800.9,8.(550-10)= \text{4 233 600} (J)$ 

  $W’_{t_2}= mgh’_2= 800.9,8.(1300-10)= \text{ 10 113 600} (J)$

  0
  2021-10-27T20:58:43+00:00

  Đáp án:

  TH1:Thế năng ở vị trí xuất phát và các trạm dừng là:
  \[\begin{gathered}
    {{\text{W}}_1} = mg{h_1} = 800.9,8.10 = 78400J \hfill \\
    {{\text{W}}_2} = mg{h_2} = 800.9,8.550 = 4312000J \hfill \\
    {{\text{W}}_3} = mg{h_3} = 800.9,8.1300 = 10192000J \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  TH2:Thế năng ở vị trí xuất phát và các trạm dừng là;
  \[\begin{gathered}
    {{\text{W}}_1} = mg{h_1} = 800.9,8.\left( {10 – 550} \right) =  – 4233600J \hfill \\
    {{\text{W}}_2} = mg{h_2} = 800.9,8.0 = 0J \hfill \\
    {{\text{W}}_3} = mg{h_3} = 800.9,8.\left( {1300 – 550} \right) = 5880000J \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )