một cần cẩu nâng lên 1 kiện hàng khối lượng 5 tấn thẳng đứng lên cao nhanh dần đều đạt dược độ cao 10m trong 5 giây . Lấy g=10m/s2 . tính công của lực

Question

một cần cẩu nâng lên 1 kiện hàng khối lượng 5 tấn thẳng đứng lên cao nhanh dần đều đạt dược độ cao 10m trong 5 giây . Lấy g=10m/s2 . tính công của lực nâng trong 5s và trong giây thứ 5

in progress 0
Bella 44 phút 2021-09-11T11:23:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:24:48+00:00

  Đáp án:

  A=540000J

  A’=194400J 

  Giải thích các bước giải:

  \[m = 5\tan  = 5000kg;h = 10m;t = 5s\]

  Gia tốc: 
  \(S = \dfrac{1}{2}.a.{t^2} = 10m \Rightarrow a = \dfrac{{2S}}{{{t^2}}} = \dfrac{{2.10}}{{{5^2}}} = 0,8m/s\)

  Lực nâng vật: 
  \(F – m.g = m.a \Rightarrow F = m(g + a) = 5000.(10 + 0,8) = 54000N\)

  Công của lực trong 5s:
  \(A = F.S = 54000.10 = 540000J\)

  Quãng đường đi được trong giây thứ 5: 
  \(S’ = \dfrac{1}{2}a.(t_2^2 – t_1^2) = \dfrac{1}{2}.0,8.({5^2} – {4^2}) = 3,6m\)

  Công lực nâng trong giây thứ 5: 
  \(A’ = F.S’ = 54000.3,6 = 194400J\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )