một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc,khi cân trong không khí có trọng lượng P0=3N.khi cân trong nước,vòng có trọng lượng P=2,74N.hãy xác định khối

Question

một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc,khi cân trong không khí có trọng lượng P0=3N.khi cân trong nước,vòng có trọng lượng P=2,74N.hãy xác định khối lượng phần vàng và khối lượng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của chiếc vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V1 của vàng và thể tích ban đầu V2 của bạc.khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3,của bạc là 10500kg/m3

in progress 0
Maria 2 giờ 2021-09-08T23:42:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:43:51+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{m_1} = 0,028564kg}\\
  {{m_2} = 0,271436kg}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {F_A} = {F_{A1}} + {F_{A2}} \Rightarrow 3 – 2,74 = 10{D_n}({V_1} + {V_2})\\
   \Rightarrow 0,26 = 10000({V_1} + {V_2})\\
   \Rightarrow {V_1} + {V_2} = 2,{6.10^{ – 5}} \Rightarrow {V_2} = 2,{6.10^{ – 5}} – {V_1}
  \end{array}\)

  Lại có:

  \(\begin{array}{l}
  {P_0} = {P_1} + {P_2} = 10{D_1}{V_1} + 10{D_2}{V_2}\\
   \Rightarrow 3 = 1930000{V_1} + 105000{V_2}\\
   \Rightarrow 3 = 1930000{V_1} + 105000.(2,{6.10^{ – 5}} – {V_1})\\
   \Rightarrow 1825000{V_1} = 0,27\\
   \Rightarrow {V_1} = 1,{48.10^{ – 7}}l\\
  {m_1} = {D_1}{V_1} = 193000.1,{48.10^{ – 7}} = 0,028564kg\\
  {m_2} = m – {m_1} = \frac{{{P_0}}}{{10}} – {m_1} = \frac{3}{{10}} – 0,028564 = 0,271436kg
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )