Một chú Kangaroo muốn đi thăm một người bạn trên cùng tuyến đường cách đó một khoảng n (đơn vị dm). Kangaroo chỉ có hai cách di chuyển, một là nhả

Question

Một chú Kangaroo muốn đi thăm một người bạn trên cùng tuyến đường cách đó một khoảng n (đơn vị dm). Kangaroo chỉ có hai cách di chuyển, một là nhảy ngắn a (đơn vị dm), hai là nhảy dài b (đơn vị dm). Hỏi chú Kangaroo cần nhảy ít nhất bao nhiêu bước nhảy để đến được nhà người bạn (phải nhảy vừa đủ, không nhảy quá nhà bạn). làm Python nha giúp mình với cảm ơn

in progress 0
Athena 2 tuần 2021-07-11T14:12:53+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:14:35+00:00

  const fi=’BL3.INP’;
           fo=’BL3.OUT’;
  var n,a,b,i:longint;
  function gcd(a,b:longint):longint;
  var t:longint;
  begin
          while b<>0 do
                  begin
                          t:=a mod b;
                          a:=b;
                          b:=t;
                  end;
          exit(a);
  end;
  begin
          assign(input,fi);
          reset(input);
          read(n,a,b);
          close(input);
          assign(output,fo);
          rewrite(output);
          if not (n mod gcd(a,b)=0) then
                  begin
                          write(-1);
                          exit;
                  end;
          for i:=n div b downto 0 do
                  if (n-i*b) mod a=0 then
                          begin
                                  write(i+(n-i*b) div a);
                                  exit;
                          end;
          write(-1);
          close(output);
  end.

  chúc bạn hc tôt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )