Một học sinh thả 300g chì ở 100°C vào 250g nước ở 58,5°C làm cho nước nóng lên tới 60°C. a) Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt. b) Tính n

Question

Một học sinh thả 300g chì ở 100°C vào 250g nước ở 58,5°C làm cho nước nóng lên tới 60°C.
a) Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt.
b) Tính nhiệt lượng mieng chi toa ra.Cho biet nhiet dung rieng cua chi la 130J/kg. K
c) Tính nhiệt dung riêng của nuoc.

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-09-16T18:26:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:27:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)  Nhiệt độ của chì ngay sau khi cân bằng là 60°C

   b)  Nhiệt lượng miếng chì tỏa ra là :

  Q1 = m1.c1.(t°1 – t°3 ) 

  ➩ Q1 = 0,3.130.(100-60) 

  ➩ Q1 = 1560 J

   c)  Nhiệt lượng thu vào của nước là :

  Q2 = m2.c2.(t°3 – t°2 ) 

  Vì Qthu = Q tỏa nên

  ➩ 1560 = 0,25.c2. (60-58, 5) 

  ➩ c2 = 1560/0, 25 ( 60- 58,5) 

  ➩ c2 = 4160 J/kg. K

  Vậy nhiệt dung riêng của nước là 4160J/kg. K

  0
  2021-09-16T18:28:10+00:00

  Đáp án:

   $t = 60^0C$ 

  $Q_{toả} = 1560J$ 

  $c_{nước} = 4160J/kg.K$

  Giải thích các bước giải:

  $m_{chì} = 300g = 0,3kg$ 

  $t_1 = 100^0C$ 

  $m_{nước} = 250g = 0,25kg$ 

  $t_2 = 58,5^0C$ 

  $c_{chì} = 130J/kg.K$
  $t = ? $ 

  $Q_{toả} = ?$ 

  $c_{nước}$ = ?$

   a. Nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt là $t = 60^0C$ 

  b. Nhiệt lượng mà miếng chì toả ra là: 

  $Q_{toả} = m_{chì}.c_{chì}(100 – t) = 0,3.130(100 – 60) = 1560J$ 

  c. Nhiệt lượng nước thu vào là: 

  $Q_{thu} = m_{nước}.c_{nước}(60 – 58,5) = 0,25.c_{nước}.1,5 = 0,375c_{nước}$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu} hay: 

  $0,375c_{nước} = 1560$ 

  $=> c_{nước} = \frac{1560}{0,375} = 4160$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )