Một lực ko đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 50 kg làm vận tốc của nó tăng lên 5m/s lên 10m/s trong thời gian 20s a) hỏi lực tác dụng vào vật là

Question

Một lực ko đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 50 kg làm vận tốc của nó tăng lên 5m/s lên 10m/s trong thời gian 20s
a) hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu
b) quản đường vật đi dc trong 20s đó là bao nhiêu

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-11-21T21:35:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:36:21+00:00

  Đáp án:

   a) 12,5 N; b) 150 m.

  Giải thích các bước giải:

   Gia tốc của vật là:

  \(a = \frac{{v – {v_0}}}{t} = \frac{{10 – 5}}{{20}} = 0,25\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\)

  Lực tác dụng vào vật là:

  \(F = ma = 50.0,25 = 12,5\,\,\left( N \right)\)

  Quãng đường vật đi được trong thời gian đó là:

  \(s = \frac{{{v^2} – {v_0}^2}}{{2a}} = \frac{{{{10}^2} – {5^2}}}{{2.0,25}} = 150\,\,\left( m \right)\)

  0
  2021-11-21T21:37:03+00:00

  Chọn gốc toạ độ tại điểm xuất phát, gốc thời gian tại thời điểm xuất phát.

  a, Vật tăng 10-5=5 m/s trong thời gian 20s 

  Gia tốc của vật là a= 5/20= 0,25m/s2 

  Vậy lực tác dụng vào vật là: F= am= 0,25.50= 12,5N 

  b, Quãng đường vật đi đc: 

  s= v0.t+ 0,5at^2= 5.20+ 0,5.0,25.20^2= 150m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )