Một mẫu chứa 1,49g N13, chứ kỳ bán rã 600s. Xđ số hạt trong mẫu, hoạt độ phóng xạ của mẫu, hoạt độ phóng xạ của mẫu sau 1h

Question

Một mẫu chứa 1,49g N13, chứ kỳ bán rã 600s. Xđ số hạt trong mẫu, hoạt độ phóng xạ của mẫu, hoạt độ phóng xạ của mẫu sau 1h

in progress 0
Adalynn 4 tuần 2021-07-07T13:48:32+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T13:49:34+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {N_0} = 6,{9.10^{22}}\\
  {H_0} = 7,{97.10^{19}}Bq\\
  H = 1,{25.10^{18}}Bq
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   Số hạt trong mẫu

  \[{N_0} = \frac{m}{M}.{N_A} = \frac{{1,49}}{{13}}.6,{02.10^{23}} = 6,{9.10^{22}}\]

  Hoạt độ phóng xạ ban đầu

  \[{H_0} = \lambda .{N_0} = \frac{{\ln 2}}{T}{N_0} = \frac{{\ln 2}}{{600}}.6,{9.10^{22}} = 7,{97.10^{19}}Bq\]

  Hoạt độ phóng xạ sau 1h = 3600s

  \[H = {H_0}{.2^{ – \frac{t}{T}}} = 7,{97.10^{19}}{.2^{ – \frac{{3600}}{{600}}}} = 1,{25.10^{18}}Bq\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )