Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng , cuộn thứ cấp 40000vòng được đặt tại nhà máy phát điện. a. Cuộn nào của máy phát biến thế được mắc vào h

Question

Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng , cuộn thứ cấp 40000vòng được đặt tại nhà máy phát điện.
a. Cuộn nào của máy phát biến thế được mắc vào hai cực của máy phát? vì sao?
b. Đặt vào hai cuộn sơ cấp hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế hai đầu cuộn dây thứ cấp.
c. Dùng máy biến thế trên để thăng áp rồi tải một công suất điện 1000000W bằng đường day chuyền tải có điện trở là 40ôm. Tính công suất hao phí do tảo nhiệu trên đường dây.

in progress 0
Cora 37 phút 2021-09-16T09:07:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T09:08:07+00:00

  Đáp án:

   U2=32000V

  Giải thích các bước giải:\({N_1} = 500vong;{N_2} = 40000vong;\)

  a> cuộn dây sơ cấp của máy biến thế được mắc vào hai cực máy phát điện

  b> U1=400V;

  hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp: 
  \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}} \Rightarrow {U_2} = {U_1}\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = 400.\frac{{40000}}{{500}} = 32000V\)

  c> công suất hao phí: 
  \({P_{hp}} = R.\dfrac{{{P^2}}}{{U_2^2}} = 40.\dfrac{{{{({{10}^6})}^2}}}{{{{(32000)}^2}}} = 1562500W\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )