Một máy làm lạnh có hiệu năng bằng 4,mỗi giờ,máy tiêu thụ một công 5.10^6 Nhiệt lượng máy lấy từ nguồn lạnh trong mỗi giờ bằng

Question

Một máy làm lạnh có hiệu năng bằng 4,mỗi giờ,máy tiêu thụ một công 5.10^6 Nhiệt lượng máy lấy từ nguồn lạnh trong mỗi giờ bằng

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-07-11T14:04:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:05:50+00:00

  Đáp án:

   ${{Q}_{2}}={{120.10}^{6}}J$

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng của nguồn nóng 

   $\begin{align}
    & A={{5.10}^{6}} \\ 
   & H=\dfrac{A}{{{Q}_{1}}} \\ 
   & \Rightarrow {{Q}_{1}}=\dfrac{A}{H}=\dfrac{{{5.10}^{6}}}{4}.100={{125.10}^{6}}J \\ 
  \end{align}$

  nhiệt lượng của nguồn lạnh

  ${{Q}_{2}}={{Q}_{1}}-A={{125.10}^{6}}-{{5.10}^{6}}={{120.10}^{6}}J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )