Một số tự nhiên N được gọi là số hoàn thiện nếu nó bằng tổng các ước số của nó và bé hơn nó. (Ví dụ số 6 là số hoàn thiện vì số 6 có 3 ước bé hơn nó l

Question

Một số tự nhiên N được gọi là số hoàn thiện nếu nó bằng tổng các ước số của nó
và bé hơn nó. (Ví dụ số 6 là số hoàn thiện vì số 6 có 3 ước bé hơn nó là 1, 2, 3 và
6=1+2+3). Cho trước N. Em hãy nêu thuật toán để kiểm tra xem N có phải là số hoàn
thiện hay không?

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-08-22T01:33:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:34:44+00:00

  Thuật toán:

  Bước 1: Khởi tạo biến i = 1, tổng = 0;

  Bước 2: Nếu N chia hết cho i (N mod i = 0) thì tăng tổng lên i đơn vị (tổng += i)

  Bước 3: Tăng i lên một đơn vị (++i)

  Bước 4: Nếu i lớn hơn một nửa của N, (i > N/2) thì di chuyển đến bước tiếp theo. Nếu không thì quay về bước 2.

  Bước 5: Nếu tổng bằng N thì số N là số hoàn thiện. Trái lại thì không.

  Hãy bình chọn câu hỏi của mình nhé 🙂 Cảm ơn bạn nhiều.

  0
  2021-08-22T01:34:48+00:00

  var n,s,i:longint;

  begin

  write(‘Nhap n: ‘); readln(n);

  for i:=1 to n-1 do

  if n mod i=0 then s:=s+i;

  if s=n then write(n,’ la so hoan thien’) else writeln(,’ khong phai la so hoan thien);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )