một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương trình x= 4cos(100πt+π/6)(cm).Tìm vận tốc của vật ở thời điểm có li độ 2cm

Question

một vật có khối lượng 100g dao động điều hòa theo phương trình x= 4cos(100πt+π/6)(cm).Tìm vận tốc của vật ở thời điểm có li độ 2cm

in progress 0
Kaylee 2 tuần 2021-11-28T14:48:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:50:35+00:00

  Đáp án:

   v=1088 cm/s

  Giải thích các bước giải: m=100g=0,1kg

  ω=100π, A=4cm, x=2cm

  theo công thức độc lập thời gian:

  $x^{2}$ + $\frac{v^2}{w^2}$=$A^{2}$

  => 

  $2^{2}$ + $\frac{v^2}{(100\pi)^2}$= $4^{2}$

  => v= 1088 (cm/s) 

  0
  2021-11-28T14:50:46+00:00

  Đáp án:

  \[{v =  \pm 346\pi cm/s}\]

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{*{20}{l}}
  {{A^2} = {x^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}}\\
  { \Rightarrow v = {\rm{ }} \pm \sqrt {{\omega ^2}({A^2} – {x^2})} {\rm{ }} = \sqrt {{{(100\pi )}^2}({4^2} – {2^2})} {\rm{ }} = {\rm{ }} \pm 346\pi cm/s}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )